مدیر مرکز

مدیریت مرکز سامانه 137 در مرکز کنترل این سامانه مستقر بوده و به صورت شبانه روزی ناظر بر عملکرد این مجموعه می باشد.

مسئول مرکز:  -

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری شاندیز
سامانه 137 شرکت فراداده
37 بازدید این هفته
61 بازدید هفته گذشته
246 بازدید تا کنون