137 چیست؟

137 شماره تلفن 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری شانديز بوده و تمام شهروندان محترم می توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلام درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری شاندیز
سامانه 137 شرکت فراداده
34 بازدید این هفته
68 بازدید هفته گذشته
923 بازدید تا کنون