ثبت درخواست

با مشاهده مشکلات شهری امکان ثبت پیام از درگاه مربوط به سامانه 137 فراهم شده و شهروندان مشکلات جاری در شهر را در سامانه ثبت می نمایند.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری شاندیز
سامانه 137 شرکت فراداده
36 بازدید این هفته
68 بازدید هفته گذشته
925 بازدید تا کنون